szukaj:
 Imieniny: Przemysława i Hermenegildy wtorek, 13 kwietnia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
NGO - ważne informacje

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2013 i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

OGŁOSZENIE - 16.01.2014 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ww. ustawy do delegowania swoich członków w skład komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2014, z wyłączeniem członków organizacji pozarządowych i podmiotów biorących udział w tym konkursie.
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych oraz pozostałe szczegóły zawiera dokument w formacie pdf, do którego link znajduje się poniżej.
Powiązane dokumenty:
  • Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2014. - pobierz plik w formacie pdf.

Otwarty konkurs Ofert - OGŁOSZENIE z dnia 16.01.2014 r.
Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.
Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w załączniku do zarządzenia nr 1/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 stycznia 2014 r. Powiązane dokumenty:
=====================================================================

Nowy Duninów, dnia 02.12.2013 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2014 rok”

Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2014 rok”.
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1 uchwały Nr 79/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Konsultacje odbędą się w dniu 11 grudnia 2013 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1, sala nr 1. Termin zakończenia konsultacji: 11 grudnia 2013 r., godz. 16.00.
3. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2014 rok można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2013 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 02 grudnia 2013 r., również za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście, składając wypełniony formularz w sekretariacie urzędu Gminy pok. Nr 11 do dnia 11 grudnia 2014 r.
Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udzieli Referent ds. organizacyjnych Pani Agnieszka Figiel., nr telefonu 24 261 02 36 wew. 101, e-mail: ug@nowyduninow.info.pl.

Dokumenty powiązane: Formularz uwag (plik .rtf - do edycji)
================================================================

Uchwała nr 213/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15.11.2013 r. w sprawie Programu współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

1. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 51/2013 Wójta Gminy z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2014”.
2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Nowy Duninów. Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 30 października 2013 r.
3. Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
4. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i opinii. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu.
5. W wyznaczonym terminie w konsultacjach wzięło udział ośmiu członków trzech organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Nowy Duninów.
6. Podczas konsultacji członkowie stowarzyszenia „Nasze Lipianki” zgłosili uwagi do projektu Programu. Treść uwag dotyczyła:
1. Rozdział 4 - Zakres przedmiotowy współpracy - §3 p. 6: „działalności w obszarze edukacji, oświaty i wychowania (w tym pozaszkolne) zmierzające do wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży”. 2. Rozdział 5 - Formy współpracy - § 5: „Współpraca o charakterze pozafinansowym -p. 7 nowy zapis: w pkt. 8 programu w brzmieniu: „Udzielania rekomendacji i gotowości partnerstwa gminy z organizacjami pozarządowymi ubiegającymi się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych”.
Po gruntownej analizie projektu Programu oraz zgłoszonych uwag nie stwierdzono zasadności zmiany zapisów projektu.
Uzasadnienie:
Ad. 1. W projekcie programu został już ujęty zapis dotyczący współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
Ad. 2. W rozdziale 5 pkt 4. ppkt. 4 zawiera już zapis o treści: „zawierania porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów”.
Projekt „Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji oraz uzasadnienie dot. ich nie uwzględnienia w przekazanym do Biura Rady projekcie Programu zostaną przedstawione Radzie Gminy Nowy Duninów.
Niniejsza informację podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Nowy Duninów
/-/ Mirosław Krysiak

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1  uchwały Nr 79/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2.   Konsultacje odbędą się w dniu 30 października 2013 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1, sala nr 1. Termin zakończenia konsultacji: 30 października 2013 r., godz. 16.00.

3. Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzieli Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,

nr telefonu 24 261 02 36 wew. 116,

e-mail: promocja@nowyduninow.info.pl.

======
  • do pobrania:
Projekt Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” wraz z zarządzeniem Wójta oraz projektem uchwały


============================================

  • zarządzenie nr 12/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2013.”
załącznik do ogłoszenia

==========================================================

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku polegających na: organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych, szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, szczególnie dzieci i młodzieży, organizacji przygotowań zawodników i reprezentantów klubów z terenu gminy Nowy Duninów do uczestnictwa w zawodach, turniejach, rozgrywkach oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 34/2012 Wójta Gminy z dnia 14 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2013”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Nowy Duninów.

Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 31 października  2012 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i opinii. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu.

Niniejsza informację podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Nowy Duninów
Mirosław Krysiak
================================================
================================================
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Nowy Duninów

o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2013.
Ogłaszam konsultacje projektu:
„Program współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”.

W związku z powyższym, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 31 października 2012 r. w godzinach 12.00 - 17.00 w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1, sala nr 1.
1. Forma konsultacji: Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2013 oraz sam program stanowiący załącznik do niniejszej uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (www.ugnowyduninow.bip.org.pl) oraz u Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Nowym Duninowie – pok. Nr 12 (I piętro).
Wójt Gminy Nowy Duninów
Mirosław Krysiak
  1. Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji
  2. Projekt uchwały
  3. Załącznik do projektu uchwały - Projekt Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2013


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku polegających na: organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych, szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, szczególnie dzieci i młodzieży, organizacji przygotowań zawodników i reprezentantów klubów z terenu gminy Nowy Duninów do uczestnictwa w zawodach, turniejach, rozgrywkach oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia nr 6/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 stycznia 2012 r.

DOKUMENTY POWIĄZANE:
  1. wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy;
  3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów