http://www.nowyduninow.info.pl/

:: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Wiadomość dodana przez: nowy admin (2009-08-19 14:05:14)

Zgodnie z art. 6 pkt 3, art.7 i art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 52 poz.379) Urząd Gminy w Nowym Duninowie uprzejmie

I N F O R M U J E
iż będą wydawane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Formularze wniosków będzie można pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy pok.16 od dnia 17 sierpnia 2009 r.
Formularz wniosku znajduje się również na stronie internetowej naszej gminy: www.nowyduninow.info.pl
W/w wnioski o zwrot podatku należy składać do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie pok. 16 w terminie od dnia 01 września do 30 września 2009 r.
Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
1.Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju.
2.Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Wypłata zwrotu przyznanego podatku nastąpi w terminie od 1 listopada do 30 listopada 2009 r.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=903