http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Zagospodarowanie parku zabytkowego w Soczewce
Wiadomość dodana przez: km (2009-05-22 13:47:47)

Wczoraj Wójt Gminy złożył wniosek o dofinansowanie Projektu pn. Zagospodarowanie parku zabytkowego w Soczewce, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) – Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka. Jest szansa na pozyskanie dofinansowania na poziomie 85% całkowitej wartości Projektu. O takie dofinansowanie starają się nasze władze samorządowe, tj. kwotę 655 776,02 PLN. W ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie: alejek parkowych, oświetlenia parkowego, nasadzeń (zieleń parkowa) prac pielęgnacyjnych oraz zakup i ustawienie elementów architektury. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że przywrócenie dawnej świetności parku wymaga dużych nakładów finansowych. Realizacja planów dotyczących rewaloryzacji obiektu uwarunkowana jest więc od pozyskania na ten cel środków Unijnych. Tylko to źródło daje możliwość ewentualnego dofinansowania inwestycji na tak wysokim poziomie, a co się z tym wiążę, możliwość odrestaurowania parku i poprawy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Nowy Duninów.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=865