http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Absolutorium dla Wójta jednogłośnie
Wiadomość dodana przez: km (2009-04-24 13:41:09)

”Absolutorium dla Wójta”O godz. 10.00 rozpoczęły się obrady XXII sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie. Główny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok. Uchwała ta została już podjęta. Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium jednogłośnie.
Pozostałe tematy sesji to: Informacja z działalności GOPS za 2008 rok, ocena gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Nowy Duninów, informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego, informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Nowy Duninów, sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Duninów za lata 2007 – 2008 oraz podjęcie uchwał w sprawie: zmian w budżecie, ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów, zobowiązania Wójta Gminy do powszechnego udostępnienia obiektu stanowiącego własność Gminy Nowy Duninów, wprowadzenia zmian do Planu Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2009-2013 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Absolutorium – to, w przypadku samorządu gminnego, akt (mający formę uchwały) rady gminy, uznający - na podstawie sprawozdania wójta - działalność finansową wójta (jako organu wykonawczego gminy) za prawidłową; w tym sensie mówi się potocznie, że rada gminy udzieliła wójtowi absolutorium (zobacz znaczenie słowa „absolutorium” -Słownik Języka Polskiego, tom pierwszy, A-K, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wydanie VIII 1993 r.). Absolutorium udziela się wójtowi jedynie (tylko, wyłącznie) z tytułu wykonania przez niego budżetu gminy, gdyż do zadań wójta należy, między innymi, wykonanie budżetu gminy (art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym). Inne przyczyny, nie związane z wykonywaniem budżetu gminy (pozabudżetowe), nie mogą być brane pod uwagę przy udzielaniu wójtowi absolutorium. Absolutorium udziela rada gminy w drodze uchwały, bowiem do wyłącznej właściwości rady gminy należy: „... rozpatrywanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia mu absolutorium z tego tytułu” (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym). Nieudzielenie wójtowi absolutorium może być wyłącznie następstwem negatywnej oceny jego działalności finansowej (budżetowej) jako organu wykonawczego gminy, dokonanej po merytorycznej dyskusji radnych nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=843