http://www.nowyduninow.info.pl/

:: XX sesja Rady Gminy
Wiadomość dodana przez: km (2009-02-13 13:27:55)

w trosce o lepszą jakość usług!O godz. 10.00 rozpoczęły się obrady i przebiegają zgodnie z nast. porządkiem:
 1. Otwarcie Sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami .
 5. Interpelacje I postulaty i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat przygotowania planowanych inwestycji w 2009 roku
 7. Informacja z działalności GOSiR i LKS za 2008 rok
 8. Informacja o bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy.
 9. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II półrocze 2008 rok
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Duninów na lata 2008 - 2032.
  2. przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Duninów na lata 2008 - 2015 roku.
  3. ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów .
  4. zmian w budżecie.
 11. Sprawy różne.
 12. Odpowiedzi na interpelacje I postulaty i zapytania.
 13. Przyjęcie protokółu z XIX sesji Rady Gminy
 14. Zakończenie obrad sesji

Już podczas posiedzenia Komisji Wójt Gminy przedstawil stan przygotowań do planowanych inwestycji. Są to m.in.:
 1. Budowa wodociągu w Jeżewie,
 2. projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami we wsi Soczewka, Brwilno Dolne oraz części Woli Brwileńskiej,
 3. Projekt kanalizacji w Nowym Duninowie,
 4. Modernizacja drogi gminnej Karolewo – Kamion (etap II),
 5. Budowa drogi gminnej w Lipiankach,
 6. Budowa drogi gminnej Mościska – Dzierzązna,
 7. Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Parcelowa,
 8. Projekt drogi gminnej w m. Brwilno Dolne,
 9. Projekt boiska w Soczewce,
 10. Projekt rozbudowy gimnazjum w Nowym Duninowie,
 11. Projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Nowym Duninowie

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=801