http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Po raz kolejny budżet gminy Nowy Duninów uchwalony jednogłośnie
Wiadomość dodana przez: km (2008-12-29 15:13:20)

Zakończyły się obrady XIX Sesji Rady Gminy Nowy Duninów. Budżet na rok 2009 został uchwalony jednogłośnie.
podjęto też uchwały w sprawie:
  • Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na rok 2009
  • uchwalenia zasad współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
  • zmiany uchwały Rady Gminy Nr 33/VI/07 z dnia 23 marca 2007 roku dot. Sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
  • przystąpienia gminy Nowy Duninów do Fundacji „Atkywni Razem”
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
  • zmian w budżecie
  • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 2009 rok
  • zatwierdzenie planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Gminy na 2009 rok
  • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na 2009 rok
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy na 2009 rok

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=775