http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Granice administracyjne nie muszą dzielić
Wiadomość dodana przez: admin (2008-01-14 03:07:10)

Od pomysłu do przemysłu
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (SGTPG) i Fundacja „AKTYWNI RAZEM” tworząca „Lokalną Grupę Działania” (LGD) – w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”., to dwie organizacje, które efektywnie wspierają swoich członków. Stowarzyszenie od ponad 10 lat, Fundacja od 2006 roku.

Właśnie wiosną 2006 roku, po wielu miesiącach wytężonej pracy dziesiątek osób, z inicjatywy zrzeszonych w SGTPG gmin /także przedstawicieli gminy Nowy Duninów/ powstała „Zintegrowana Strategia Obszarów Wiejskich regionu Gąbińsko – Włocławskiego” (ZSOW). Jej realizację powierzono Fundacji. Nadmienić tez należy, iż opracowana strategia jest w pełni spójna z "Planem rozwoju lokalnego gminy Nowy Duninów".

Tworzenie wspomnianego opracowania uświadomiło wielu z nas, że nie możemy zamykać się w granicach administracyjnych naszych jednostek z wielu powodów. Jednym z nich jest możliwość pozyskiwania funduszy z rożnych źródeł, przede wszystkim pochodzących z Unii Europejskiej. Projekty pojedynczej gminy mają mniejszą siłę przebicia, a co za tym idzie mniejsze szanse na dofinansowanie. Czyż nie warto więc wykorzystać siłę wielu dla spełnienia zamierzeń własnych?

Niebawem już, jako efekt realizacji jednego z podprojektów zapisanych w ZSOW -Terenowy system informacji (podprojekty realizowane są w ramach Pilotażowego Programu LEADER + II Etap), pojawią się na terenie naszej gminy nowe tablice informacyjne. Ich rozmieszczenie znacznie ułatwi, szczególnie turystom docieranie do obiektów stanowiących nasze dziedzictwo, a tym samym podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

Warsztaty prowadzone w ramach podprojektu „Od pomysłu do przemysłu” są dobrze znane naszym gminnym członkom LGD. Na ostatnim takim spotkaniu (11 stycznia br.) przedstawiano kolejne pomysły członków LGD z regionu. Przy wsparciu LGD poszczególni członkowie grupy opracowują wnioski o dofinansowanie własnych, wcześniej sformułowanych projektów. Forma warsztatów pozwala na praktyczne ujęcie zagadnień związanych z realizacją własnych pomysłów.
Lista podprojektów przewidzianych do realizacji w ramach Schematu II jest długa. Interesującym dla nas przedsięwzięciem są prace związane z projektem ”Koalicja na rzecz Wisły”, w ramach którego powstaje, także przy naszym udziale koncepcja zagospodarowania turystycznego Wisły. Katalog projektów inwestycyjnych będzie zawierał także nasze projekty, które jeśli uda nam się zrealizować, przyczynią się znacznie nie tylko do wzrostu atrakcyjności pod względem turystycznym naszej gminy, ale także, może przede wszystkim, korzystnie zmienią wizerunek regionu i przyczynią się do wzrostu gospodarczego na naszym podwórku.

Wszystkich Państwa zachęcamy do zapoznania się z przedsięwzięciami zarówno SGTPG, jak i Fundacji „Aktywni Razem”.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=558