http://www.nowyduninow.info.pl/

:: OBWIESZCZENIE
Wiadomość dodana przez: km (2007-09-21 15:54:05)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów
Na podstawie z art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy nr 31/VI/07 z dnia 23 marca 2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów zatwierdzonych Uchwałą RG nr 138/XX/04 z dnia 10.09.2004r i Uchwałą RG nr 158/XXII/04 z dnia 10.12.2004r., obejmujących obszar części wsi: Nowy Duninów, Soczewka, Popłacin, Brwilno, Stary Duninów, Wola Brwileńska, Karolewo, Brwilno Dolne, Dzierzązna, Duninów Duzy, Lipianki, Nowa Wieś, Grodziska, Kamion, Brzezinna Góra, Środoń, Trzcianno, Jeżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3.10.2007r do 25.10.2007r w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.10.2007r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, o godz. 900
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Duninów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.11.2007r.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=511