http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Fundusz sołecki uchwalony.
Wiadomość dodana przez: km (2014-02-28 13:49:57)Obrady XXX sesji Rady Gminy Nowy Duninów zakończone. Dziś Radni podjęli 16 uchwał. Jednym z ostatnich, ale najbardziej gorącym punktem obrad był projekt uchwały dotyczący funduszu sołeckiego.
Już niebawem mieszkańcy sołectw będą mogli skorzystać z tego instrumentu. Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Pozostałe 15 uchwał dotyczy:

1. zamiaru utworzenia Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie;
2. zamiaru utworzenia Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie;
3. zmiany Uchwały 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie swiss top fake patek philippe watches zmian w Statucie gminy nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego;
4. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowy Duninów;
5. zmiany Uchwały Nr 26/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Duninowie;
6. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przeznaczanie dodatku energetycznego;
7. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
9. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
10. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2014-2016;
11. przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki, położonej w miejscowości Lipianki,franck muller replica gminie Nowy Duninów;
12. przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki, położonej w miejscowości Karolewo, gminie Nowy Duninów;
13. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy w ramach Projektu ”Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”;
14. poparcia projektu uchwały fancy copy iwc da vinci watches sejmowej ws. Roku Rzeki Wisły w 2017roku;
15. Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2014 rok.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1626