http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Jaka będzie najbliższa przyszłość naszej oświaty?
Wiadomość dodana przez: km (2013-11-29 10:51:16)

Jednym z ważniejszych priorytetów polskiego systemu oświaty jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z założeniami MEN od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej. O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadbać musi gmina. Miejsce takie może być zorganizowane także przez organ niepubliczny. W roku 2017 takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom.

Jak wiadomo, wychowanie przedszkolne to zadanie własne gminy. Jeśli samorząd nie prowadzi przedszkola, ma obowiązek uczestniczyć w kosztach pobytu dzieci generous copy panerai radiomir 1940 w innych placówkach tego typu, także niepublicznych. Dlatego też, mimo że przedszkola nasz samorząd nie prowadzi, w projekcie gminnego budżetu na rok 2014, w dziale 80104 – przedszkola, zapisano kwotę 80 tys. zł, z czego 20 tys. zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie pobytu dzieci w płockich przedszkolach, pozostała część planowanych wydatków to dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie, do którego obecnie uczęszcza 17 dzieci.

Kwotę dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego (prowadzonego na terenie naszej gminy) Radni ustalili zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty i wynosi ona 75% ustalonych wydatków w budżecie najbliższej gminy na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia. W naszym wypadku jest to gmina Łąck.
Środki z budżetu przekazywane są do placówki co miesiąc na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym przekazywana jest informacja.

spotkanie z rodzicami przedszkolaków
Kwestie te, oraz zagadnienia związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego na terenie gminy w najbliższych latach, poruszane były podczas środowego spotkania wójta z rodzicami dzieci, które uczęszczają do przedszkola Miś” przy ul. Włocławskiej. Z informacji jakich udzielili wynika, że pod względem dydaktycznym placówka spełnia ich oczekiwania. W dyskusji uczestniczył również właściciel przedszkola.

Podczas spotkania Wójt mówił też o przygotowywanych zmianach w zakresie oświaty i wychowania na terenie gminy. Oddziały przedszkolne zlokalizowane w Nowym Duninowie, Soczewce i Lipiankach w tej chwili przyjmują dzieci 5 i 6-cio letnie. Okazuje się, że niezbędne jest, w perspektywie najbliższych lat, przystosowanie tych placówek do przyjęcia dzieci młodszych. Środków na ten cel wójt szuka m.in. w ramach poddziałania 9.1.1 POKL. Złożony niedawno wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przedszkolak w szkole” umożliwi nie tylko dostosowanie sal, stołówek, zakup pomocy dydaktycznych, ale również zorganizowanie dla najmłodszych placów zabaw w Nowym Duninowie i Soczewce. W październiku br. wniosek ten pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Jaka będzie najbliższa przyszłość? Jak informuje GUS: W ciągu 20 lat liczba rodzących się dzieci spadła o połowę i dalej maleje. Jesteśmy świadkami katastrofy demograficznej (…). Analizy robione przez nasz samorząd nie odbiegają od prognoz GUS-u. Stąd, jak twierdzi wójt, wynika pilna potrzeba zreformowania naszego gminnego systemu oświaty. Na ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Soczewce i utworzenia tam Szkoły Filialnej (filia SP w Nowym Duninowie) z klasami I – III i oddziałem przedszkolnym. Dotychczasowym uczniom klas IV- VI (wg. stanu na dziś, we wrześniu 2014 będzie ich 19) zapewnia się kontynuowanie nauki w SP w Nowym Duninowie oraz bezpłatny dowóz i opiekę.

Dalej idące zmiany przewidują utworzenie zespołu szkół, tj. połączenia Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie, co pozwoli na kolejne oszczędności bez pogorszenia jakości nauczania i wychowania w tych placówkach.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że (...) malejąca liczba dzieci oraz niewystarczające subwencjonowanie zmusza attractive replica a. lange & söhne saxonia gminę Nowy Duninów do podjęcia kroków racjonalizujących strukturę organizacyjną systemu edukacji (…) które są przedsięwzięciem optymalnym i kompromisowym w stosunku do uwarunkowań finansowych i społecznych.

Wszystko wskazuje na to, że 1 września 2014 r. w gminie Nowy Duninów nadal będą funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne. To ważne, mówi wójt, żeby najmłodsze dzieci, mimo niesprzyjającej prognozy demograficznej, mogły uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym blisko swojego domu.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1584