http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Stop przemocy w rodzinie!
Wiadomość dodana przez: km (2012-03-15 14:21:31)

Informujemy, że w dniu 31.01.2012r. został wybrany Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów w osobie Pani Elżbiety Perlic - reprezentującej NZOZ „Rodzina” w Nowym Duninowie.
W sprawach kierowanych do Przewodniczącego Zespołu należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie pod numerem telefonu: 24 261 14 14 lub NZOZ „Rodzina” w Nowym Duninowie pod numerem telefonu 24 261 02 60.

Zgodnie z § 2 ust. 12 Uchwały Nr 70/VIII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 sierpnia 2011r. pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie gminy Nowy Duninów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.
Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) przez przemoc w rodzinie – należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1352