http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Mazowiecki System Informacji Przestrzennej
Wiadomość dodana przez: admin (2011-05-10 22:18:57)

W czerwcu 2010 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, realizowany w partnerskiej współpracy z 39 powiatami i 283 gminami województwa mazowieckiego. Do projektu przystąpiła również gmina Nowy Duninów.

Ogólne założenia projektu oraz jego cele dotyczą usprawnia funkcjonowania administracji publicznej w województwie mazowieckim oraz umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym dostępu do rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki administracji samorządowej, w tym do treści planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków oraz opracowań tematycznych.
Strona internetowa Biura Geodety Województwa Mazowieckiego
Jednocześnie Wójt Gminy przystąpił do drugiego projektu kluczowego pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Podstawowe cele projektu to:

I. Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
  • podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
  • wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;
II. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
III. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
  • umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
  • zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.


Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2012. Jego budżet wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin.
W ubiegłym tygodniu Wójt uczestniczył w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego, podczas którego zaprezentowano informacje o postępie prac we wspomnianych projektach kluczowych (BW i EA).
Zakres spotkania obejmował również tematykę strategii e-rozwoju (społeczeństwa informacyjnego) w województwie mazowieckim oraz wdrażanie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1213