http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Przyszłość Mazowsza = przyszłość gminy Nowy Duninów
Wiadomość dodana przez: admin (2011-01-13 14:26:39)

przyszłość Mazowsza to nasza przysżłośćWspółpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego od wielu lat owocuje ukończonymi inwestycjami na terenie gminy Nowy Duninów. M.in. poprzez takie działania Marszałek realizuje cele Samorządu Województwa. Do dyskusji i prac nad kształtem polityki regionalnej (na lata 2014 - 2020) zaprosił tym razem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wspólnie z gospodarzami gmin i powiatów chce ustalić najpilniejsze i najważniejsze do rozwiązania sprawy w gminie, powiecie i województwie. Ustalenie priorytetów będzie zapewne pomocne nie tylko w przygotowaniach czynionych przez Marszałka do następnego okresu programowania Unii Europejskiej, ale również do prac nad nowelizacją Strategii Rozwoju i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 2014 - 2020.

Dla nas jest to inicjatywa szczególnie cenna. Mamy bowiem szansę na głos w sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą. Dlatego też Wójt Gminy Nowy Duninów postanowił włączyć do dyskusji nad kształtem naszej przyszłości członków Rady Gminy. Wczoraj właśnie przedstawił i omawiał z szefami Komisji najpilniejsze i najważniejsze dla mieszkańców gminy sprawy. Także te, które dotyczą powiatu i województwa. I tak za najważniejsze zadania uznano:

na poziomie gminy:
1. Budowę i modernizację dróg gminnych
2. działania na rzecz ochrony środowiska (w tym budowa kanalizacji)
3. działania w zakresie oświaty i sportu

na poziomie powiatu:
1. budowę i modernizację dróg powiatowych
2. gazyfikację,
3. poprawę infrastruktury przeciwpowodziowej.

na poziomie województwa mazowieckiego:
1.kontynuację działań w zakresie zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego:
2. poprawę dostępu do internetu szerokopasmowego,
3. Wzmożenie działań i wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie Turystyki i ochrony zabytków.

Jako warunek dalszego rozwoju, czyli za sprawy najpilniejsze uznano:

na poziomie gminy:
1. modernizację dróg gminnych w Nowym Duninowie i Karolewie oraz budowę dróg w Brwilnie Dolnym,
2. Budowę infrastruktury sportowej i rozbudowę szkół,
3. rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Nowym Duninowie budowę kanalizacji w Woli Brwileńskiej, Karolewie i Starym Duninowie.

na poziomie powiatu:
1. Budowę drogi Nowy Duninów - Grodziska i modernizację drogi Soczewka - Łąck,
2. refulację Zbiornika Włocławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia portu w Nowym Duninowie i zabezpieczenia linii brzegowej w Nowym Duninowie i Soczewce.
3. gazyfikację

na poziomie województwa:
1. uruchomienie Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, a w nim komponentów umożliwiających dofinansowanie zadań w zakresie budowy dróg, gospodarki wodno - ściekowej, oświaty, sportu i turystyki.
2. Budowa infrastruktury poprawiająca dostęp do internetu, ze szczególnym uwzględnieniem białych plam rejonie gminy Nowy Duninów,
3. dokończenie remontu drogi wojewódzkiej 573 Nowy Duninów - Gostynin.

Gmina, wójt, my mieszkańcy pozostawieni sami sobie niewielkie mielibyśmy szanse na dynamiczny rozwój. Jeśli współpracę zakreślimy w granicach powiatu, też trudno o zmiany na lepsze. Jeśli jednak włączymy się do wspólnych działań z władzami samorządowymi województwa, wtedy rysuje się realna szansa na to, że gmina Nowy Duninów jeszcze bardziej błyszczeć będzie na mapie Polski, a Mazowsze i ziemia Płocka dumnie wskazywać będą dolinę Skrwy Lewej, Zalew Włocławski i lasy duninowskie jako swoje najcenniejsze "dominium", że nie wspomnieć o znacznej poprawie jakości naszego codziennego życia.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1141