http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Nowe nabory wniosków
Wiadomość dodana przez: admin (2010-12-01 16:22:47)


Zarząd Województwa Mazowieckiego,

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań Osi 3:


- Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 335 204,00 zł);
- oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małe projekty (limit dostępnych środków: 185 048,63 zł).


I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia
18 stycznia 2011 r. do godz. 15.00.


II. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w siedzibie Fundacji znajdującej się przy ulicy Lipowej 6,
09-520 Łąck, w godz. 9.00 – 15.00.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Fundacji AKTYWNI RAZEM. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.


III. Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronach internetowych: LGD www.aktywnirazem.pl , Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego www.mojregion.eu.


IV. Kryteria wyboru projektów przez LGD, określone w LSR znajdują się na stronie www.aktywnirazem.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM.


Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
LGD Fundacja AKTYWNI RAZEM zapewnia bezpłatne doradztwo. Konsultacje będą się odbywały w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=1118