szukaj:
 Imieniny: Walerego i Radomira czwartek, 28 stycznia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
Czy nasza "krajówka" będzie bezpieczniejsza? - 2012-06-12 13:36:18
O projekcie "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku: granica woj. kujawsko-pomorskiego - miasto Płock od km 95+911 do km 114+792.16" informowaliśmy niejednokrotnie. Dziś, w sprawie przyszłości tego projektu, z Dyrektorem Oddziału w Warszawie GDDKiA Panią E. Brendą spotkali się Poseł Piotr Zgorzelski i Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak. O wynikach tych rozmów poinformujemy wkrótce.
zdj. Droga krajowa nr 62 - Wola Brwilenska. Dotychczas Wójtowi Gminy, dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami GDDKiA, udało się przeprowadzić wiele mniejszych, wspólnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo użytkowników "naszej krajówki"
dodał: km komentarz [0] |
Wójt otrzymał absolutorium. - 2012-06-01 13:20:13
Trwają obrady XIV sesji Rady Gminy. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium podejmując stosowną uchwałę. Jednoczenie Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011.
dodał: km komentarz [0] |
Nabór do IV edycji Projektu pn. „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” - 2012-05-02 15:32:28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ogłasza nabór do IV edycji Projektu pn. „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
dodał: ip więcej | komentarz [0] |
Droga gminna w Brwilnie Dolnym - cd. - 2012-04-12 10:53:16
Na wniosek Wójta Gminy Nowy Duninów Starosta Płocki wszczął postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę drogi gminnej w Brwilnie Dolnym. Procedury przygotowawcze potrwają czas jakiś, a finalizacja inwestycji wymagać będzie zastosowania trudnych decyzji, jednak dzięki "spec ustawie" i determinacji wójta gminy, świeci się wreszcie światełko w tunelu. Po wielu, wielu latach pojawiła się szansa na publiczną, bezsporną drogę dojazdową do wielu domów.
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
dodał: km komentarz [0] |
Jesienią spotkamy się nad stawem w parku - 2012-04-11 14:05:43
Święta i po Światach. Czas do pracy i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. W ubiegłym tygodniu firma PEKUM z Gostynina wkroczyła na teren stawów w zespole pałacowo - parkowym w Nowym Duninowie. Zgodnie z projektem odrestaurowane zostaną 3 z 7 stawów. Jest to I etap realizacji dużego projektu pn. „Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie”. Planowany termin zakończenia I etapu to wrzesień 2012 r.

Powierzchnia każdego ze stawów będzie mniejsza od tej sprzed prawie 70 lat. Łącznie będzie wynosiła 10535m2. Źródło zasilania pozostaje to samo, co w roku 1945, czyli "Dopływ z Grodziska". Odpowiednie urządzenie zasilania i ukształtowanie terenu pozwoli na przepływ wody z III stawu, przez II do I i dalej do Zbiornika Włocławskiego.
I staw sąsiaduje bezpośrednio z ul. Gostynińską. Staw nr II to ten z wyspą po środku, która pozostanie i na którą docelowo będzie można dostać się pokonując mostek (od ul. Parkowej). Staw nr III położony jest od strony południowo – zachodniej. Wszystkie stawy są integralną częścią nie tylko założenia pałacowo- parkowego pieczołowicie urządzanego przez rodzinę IKE Duninowskich przez ponad 100 lat, ale całego majątku Duninów z lat 1830 – 1945. Odrestaurowanie 3 z nich to dobry początek w kierunku przywrócenia dawnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych parku. To w połączeniu z inwestycjami poczynionymi przez nowych właścicieli zameczku neogotyckiego, dobry początek odbudowy naszej spuścizny po baronie IKE, a tym samym zachowania w pamięci, szczególnie mieszkańców gminy Nowy Duninów, okresu wyjątkowo dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego regionu, naszej pięknej duninowskiej ziemi.
dodał: km komentarz [4] |
Skrót wydarzeń. Styczeń - marzec 2012 r. - 2012-04-04 15:37:43

Minęły trzy miesiące 2012 roku. Co w tym czasie wydarzyło się w naszej gminie? O wszystkim informowaliśmy na bieżąco. Dziś przedstawiamy skrót wydarzeń w formie fotoreportażu. Rozpoczyna go Walne Zebranie członków LKS "Wisła" w Nowym Duninowie. Później było wiele nie mniej ciekawych wydarzeń i spotkań: Konkurs Pożarniczy, zebrania OSP, Dzień Kobiet,szkolenia, setna rocznica urodzin Pani Szwech, Złote Gody, organizacje pozarządowe oceniały współpracę z samorządem gminy Nowy Duninów, podpisano umowę dot. upowszechniania sportu na terenie gminy, etc. Na posiedzeniach komisji i obradach sesji oraz spotkaniach roboczych debatowano m.in. nad oświatą, gospodarką wodno - ściekową, obowiązkami wynikającymi z nowej ustawy "śmieciowej". Trwają przygotowania nie tylko do kolejnych inwestycji (projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie, budowa dróg, etc), ale również do sezonu letniego, w tym przygotowanie kąpieliska nad jeziorem Soczewka, boisk, terenów ogólnie dostępnych, Regat Żeglarskich i pozostałych imprez wg kalendarza na rok 2012.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z gminy Nowy Duninów. Styczeń - marzec 2012 r. FOTOREPORTAŻ - wydarzenia. Styczeń - marzec 2012 r.
dodał: km komentarz [0] |
Stop przemocy w rodzinie! - 2012-03-15 14:21:31
Informujemy, że w dniu 31.01.2012r. został wybrany Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów w osobie Pani Elżbiety Perlic - reprezentującej NZOZ „Rodzina” w Nowym Duninowie.
W sprawach kierowanych do Przewodniczącego Zespołu należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie pod numerem telefonu: 24 261 14 14 lub NZOZ „Rodzina” w Nowym Duninowie pod numerem telefonu 24 261 02 60.

Zgodnie z § 2 ust. 12 Uchwały Nr 70/VIII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 sierpnia 2011r. pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie gminy Nowy Duninów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.
Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) przez przemoc w rodzinie – należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
dodał: km komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] archiwum newsów
Biuletyn Informacji Publicznej
ISO 9001


NA GORĄCO
NGO
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nasi partnerzy

Województwo Mazowieckie

Powiat Płocki

Ludowy Klub Sportowy <b>Wisła</b> w Nowym Duninowie

Nasze Lipianki

parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza GostynińskiegoFundacja Aktywni Razem

Gostynińsko – Włocławki Park Krajobrazowy

Powiatowy Urząd Pracy w PłockuWojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
kalendarz
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
on-line
Gości On-line: 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów